Фінансовий Контроль

Всеукраїнський науково-практичний журнал

Вхід / Реєстрація

Journal

Ґрунтовна підготовка до заходів державного фінансового контролю

Дата розміщення новини: 2018-06-12

Коли розпочинається ревізія? Що є початком аудиту?

Прості до банального запитання можуть мати зовсім не тривіальну відповідь, Бо, як завжди, точка зору дуже узалежнена від того, з якої позиції дивитись на запитання

 

Для посадовця, до якого завітали із місією проконтролювати стан фінансової дисципліни, початок співпадає із тим часом, коли аудитори переступають поріг його установи.

На думку «новобранців», які розпочинають свою кар’єру в Держаудитслужбі, захід державного фінансового контролю розпочинається у той момент, коли керівник вручає тобі направлення на об’єкт контролю.

І лише досвідчений аудитор (чи інспектор) знає, що, насправді, добра контрольна функція розпочинається у момент, коли завершено аналіз проблем у тій чи іншій галузі та обрано об’єкт, щодо якого будуть прикладені усі зусилля,аби допомогти йому вирішити згадані проблеми.

Це той час, коли розпочинається збір інформації з відкритих джерел про об’єкт контролю – його діяльність, основні тенденції розвитку та ведення господарства.

Для висвітлення ми вибрали лише невелику ділянку попереднього аналізу, що стосується роботи із базами даних.

Своєчасна підготовка до проведення планових заходів державного фінансового контролю є їхнім важливим етапом, адже вже на цій стадії, ще до виходу на об’єкт контролю, можливо скласти попереднє враження про його діяльність, визначити основні напрями подальшого дослідження та навіть передбачити можливі шляхи надання йому допомоги.

На цьому етапі доцільно дослідити інформацію, отриману в установленому порядку від Фонду державного майна України, Державної казначейської служби України, на запити від об’єктів контролю чи їхніх органів управління.

Водночас, зважаючи на обмежені повноваження Держаудитслужби щодо отримання інформації від об’єктів контролю та їхнє відверте небажання й активну протидію передчасному розкриттю такої інформації, мегаважливим є використання органами державного фінансового контролю інших способів оперативно та повною мірою досліджувати наявну в органів державної влади інформацію про фінансово-господарську діяльність об’єктів контролю.

Проте керівникам об’єктів контролю варто знати, що у них є і своя вигода від «додаткового пакету» уваги органів державного фінансового контролю, спрямованої на завчасну підготовку до проведення відповідних заходів: бо ж під час проведення заходу інспектори чи аудитори вже не вимагатимуть зайвих документів чи їхніх завірених копій, оскільки вже з ними попередньо ознайомилися з відкритих джерел та на підставі яких відкинули підозри у ймовірному вчиненні фінансових недоліків чи порушень. Відповідно «спеціально навчені» працівники не носитимуть кілограми і тонни первинних документів для їхнього дослідження.

Стандартним для підготовчого етапу до проведення інспектування є дослідження інформації стосовно діяльності об’єкта контролю на офіційних веб-сайтах державних органів, а саме:

 • Фонду державного майна України (www.spfu.gov.ua) стосовно корпоративних прав держави, суб'єктів господарювання державного сектору економіки (належність до сфери управління відповідного органу державної влади);
 • Державної служби статистики України (www.ukrstat.gov.ua) щодо результатів визначення основного виду економічної діяльності підприємств, наявних статистичних даних стосовно цін і тарифів;
 • Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (www.me.gov.ua) щодо реєстру адміністративних послуг.

Водночас після прийняття 2015 року Закону України «Про відкритість використання публічних коштів» стрімкої популярності у користувачів набуває використання Єдиного веб-порталу використання публічних коштів (https://spending.gov.ua), адміністратором якого визначено Міністерство фінансів України.

На є(Є)диному веб-порталі використання публічних коштів у режимі реального часу оприлюднюється інформація про платіжні трансакції на єдиному к(К)азначейському рахунку.

Окрім того, публікується інформація про:

 • обсяги бюджетних призначень та/або бюджетних асигнувань на відповідний бюджетний період у розрізі бюджетних програм;
 • обсяги проведених видатків бюджету та наданих кредитів з бюджету за звітний період – всього та в розрізі бюджетних програм (водночас зазначаються також види та обсяги відповідних надходжень щодо коштів спеціального фонду бюджету);
 • укладені за звітний період договори;
 • стан виконання договорів, укладених за попередні звітні періоди, з усіма додатками, які є їхньою невід’ємною частиною, вартість договору, ціна за одиницю (за наявності), процедура закупівлі або обґрунтування її відсутності з посиланням на закон, обсяг платежів за договором у звітному періоді, наявність або відсутність претензій і штрафних санкцій, що виникли в результаті виконання договору, акти виконання договору.

Опублікуванню також підлягає інформація щодо фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання державної і комунальної власності, зокрема:

 • відомості про договори, укладені за звітний період, загальна вартість яких перевищує один мільйон гривень;
 • відомості про стан виконання договорів, укладених за попередні звітні періоди, які продовжують виконуватися, загальна вартість яких перевищує один мільйон гривень, вартість договору, ціна за одиницю (за наявності), обсяг платежів за договором у звітному періоді, наявність або відсутність претензій і штрафних санкцій, що виникли в результаті виконання договору, акти виконання договору.

Такий перелік інформації, у разі її своєчасного та повного розміщення на веб-порталі, дає змогу провести попередній аналіз основних напрямків фінансово-господарської діяльності головних розпорядників бюджетних коштів, розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів та належно запланувати програму майбутніх дій інспекторів чи аудиторів під час безпосереднього проведення заходу.

Слід зазначити, що за порушення вимог Закону України «Про відкритість використання публічних коштів», а саме:

 • неоприлюднення інформації відповідно до цього Закону;
 • оприлюднення недостовірної, неточної або неповної інформації;
 • несвоєчасне оприлюднення інформації,

передбачена «символічна» адміністративна відповідальність (від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян), яка покликана стимулювати керівників органів державної влади та суб’єктів господарювання державної і комунальної власності своєчасно та повною мірою надавати наявну інформацію.

Якщо є(Є)диний веб-портал використання публічних коштів зазвичай слід застосовувати для аналізу діяльності бюджетних установ, то дані інформаційної бази даних про ринок цінних паперів України (https://smida.gov.ua) доцільно використовувати під час пошуку інформації про діяльність суб’єктів господарювання державного сектору економіки, що зареєстровані як публічні акціонерні товариства.

Окрім того, часто-густо контрагентами об’єктів контролю є учасники ринку цінних паперів, інформація про які також наявна у цій базі даних.

До інформаційної бази даних про ринок цінних паперів заноситься, зокрема, інформація про емітентів цінних паперів:

 • повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, види діяльності, прізвище, ім’я, по батькові керівника;
 • перелік випусків цінних паперів, за якими видані свідоцтва Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
 • зареєстровані проспекти емісії цінних паперів емітента при публічному (відкритому) розміщенні;
 • перелік власників значних пакетів (10 відсотків і більше) акцій;
 • річна інформація про емітента цінних паперів;
 • квартальна інформація про емітента цінних паперів;
 • особлива інформація про емітента цінних паперів;
 • інформація у повідомленні про проведення загальних зборів;
 • перелік правопорушень на ринку цінних паперів;
 • біржовий курс.

Водночас можна ознайомитися з фінансовою звітністю суб’єкта господарювання, зокрема консолідованою, інформацією щодо участі емітента у створенні юридичних осіб, інформацією про зобов'язання емітента, відомостями про прийняття рішення про виплату дивідендів, інформацією про стан корпоративного управління та текстом аудиторського висновку до річної фінансової звітності.

Варто повторно наголосити на тому, що якісний аналіз такої інформації дає змогу повніше усвідомити основні аспекти діяльності об’єкта контролю – суб’єкта господарювання – та визначити відповідні ризики.

Під час підготовки до проведення заходів державного фінансового контролю доцільно звернути увагу також на інформацію Єдиного державного веб-порталу відкритих даних (data.gov.ua), в якому на час написання цієї статті було понад 36,7 тис. наборів даних майже 2,5 тис. розпорядників інформації (від міністерства до спортивної школи чи від дрібного комунального підприємства до величезного державного підприємства). Водночас розміщена на цьому порталі інформація, є надзвичайно різноманітною. Допитливий аудитор знайде тут і дані паспорта бюджетної програми чи кошторису бюджетної установи, а за бажанням – і погодинний баланс потужності Об’єднаної енергосистеми України.

Слід зазначити, що розміщення інформації в базах даних врегульована низкою законів та підзаконних актів, що забезпечує її достовірність.

Тому функціонування низки державних веб-ресурсів з накопиченою та структурованою інформацією про використання публічних коштів сприяє прозорості використання цих коштів та уможливлює належний їхній контроль, а ефективне застосування та аналіз такої інформації роблять з аудитора грамотного аналітика, котрий в подальшому проводить якісний аудит, а крім того – зменшить витрати ресурсів (робочого часу працівників, витратних матеріалів на друк та копіювання документів) як органів державного фінансового контролю, так і об’єктів контролю.

І, можливо, доречно буде зараз поставити ще одне просте запитання: «А чим, з точки зору досвідченого аудитора (чи інспектора) та новачка, завершується проведення аудиту (ревізії)?».

Першим 10-ти читачам, що нададуть на адресу редакції правильну і бажано вичерпну відповідь гарантованим призом буде піврічна передплата журналу «Фінансовий контроль».

 

Ігор Волянський,

в.о. директора Департаменту стратегічного планування, звітності та методології Держаудитслужби

 

Любомир Ганущак,

начальник відділу інформаційно-аналітичного та методичного забезпечення

Департаменту контролю у сфері закупівель Держаудитслужби