Фінансовий Контроль

Всеукраїнський науково-практичний журнал

Вхід / Реєстрація

Journal

Сумнівна щедрість за державний рахунок

Дата розміщення новини: 2018-02-01

Державні аудитори перевірили фінансово-господарську діяльність 105 вищих навчальних закладів України 

 

Одним із основних питань, що поставало перед Україною, яка обрала курс на євроінтеграцію, є реформування системи державного управління, зокрема щодо державних фінансів.

 

Ефективність цієї системи – це запорука забезпечення державою соціальних гарантій для громадян, зокрема права на отримання якісної освіти, однією з важливих складових якої є вища освіта.

 

З прийняттям у вересні 2017 року нового Закону України «Про освіту» розпочато процес реформування цієї галузі.

 

Проте зазначений закон суперечить низці нормативних актів, регулюючих діяльність освітньої галузі та, безпосередньо, вищої освіти.

 

Водночас слід наголосити, що будь-які реформи не мають сенсу без використання досвіду попередніх років та врахування помилок, що виявляються під час контрольних заходів, проведених органами фінансового контролю.

 

Наразі відповідно до плану заходів державного фінансового контролю Державною аудиторською службою України та її міжрегіональними територіальними органами здійснюються ревізії фінансово-господарської діяльності у вищих навчальних закладах І – ІV рівнів акредитації (далі – ВНЗ) та в їх відокремлених структурних підрозділах, що отримували кошти державного бюджету у 2014 – 2017 роках та підпорядковані Міністерству освіти і науки України (далі – МОН).

 

Упродовж січня – вересня 2017 року було охоплено контролем 105 ВНЗ, ревізії інших закладів тривають.

 

Як засвідчили попередні результати контрольних заходів, навчальними закладами допущено порушень фінансової дисципліни загалом на суму 378,2 млн грн, зокрема операцій з ресурсами, проведеними з порушенням чинного законодавства, що призвело до їх втрат, – на 85,9 млн грн.

 

І навіть установлено випадки, коли автономність, якою наділені ВНЗ, зокрема й в питаннях внутрішнього управління, економічної та іншої діяльності, не сприяє економному та ефективному використанню бюджетних коштів.

 

За приклад цього є проведений в Національному авіаційному університеті аналіз витрат, який встановив, що, у разі рівномірного розподілу посад професорів, доцентів, старших викладачів та асистентів між загальним та спеціальним фондами кошторису залежно від контингенту здобувачів вищої освіти, витрати загального фонду кошторису університету на оплату праці за період з жовтня 2014 року до травня 2017 року були б меншими на 60,8 млн грн.

 

Досить розповсюдженою проблемою, виявленою завдяки контрольним заходам, є завищення ВНЗ та їх відокремленими підрозділами потреби в бюджетних коштах через формування штатного розпису не відповідно до штатних нормативів та наявних структурних підрозділів.

 

Наприклад, в Національному авіаційному університеті за відсутності утворених кафедр до штатних розписів щороку безпідставно заносилися 38 штатних одиниць завідувачів кафедр. Як наслідок, упродовж 2014 – 2017 років завищено потребу у видатках та зайво отримано бюджетних асигнувань з державного бюджету на суму 2,3 млн грн, спрямованих на виплату премії працівникам навчального закладу.

 

У Київському національному торговельно-економічному університеті застосовано занижений норматив чисельності студентів (курсантів) денної форми навчання з розрахунку на одного науково-педагогічного працівника ВНЗ III і IV рівня акредитації державної форми власності, що завищило в штатних розписах чисельність науково-педагогічних співробітників, утримуваних коштом загального фонду. Результатом цього стало завищення потреби у бюджетних асигнуваннях на суму 644,7 тис. грн. Аналогічне порушення виявлено в Київському коледжі комп’ютерних технологій та економіки Національного авіаційного університету на суму 868,8 тис. грн, Житомирському національному агроекологічному університеті – на 731,9 тис. грн, Торговельно-економічному коледжі Київського національного торговельно-економічного університету – на 330,7 тис. грн, Державному вищому навчальному закладі «Київський електромеханічний коледж» – на 297,8 тис. грн, Прилуцькому агротехнічному коледжі – на 147,0 тис. грн, Державному вищому навчальному закладі «Могилів-Подільський монтажно-економічний коледж» – на 104,8 тис. грн та в інших навчальних закладах.

 

Незважаючи на те, що органи державного фінансового контролю упродовж багатьох років виявляли у ВНЗ порушення законодавства з оплати праці, вони не тільки досі мають місце, але й обсяги їх збільшились, зокрема наразі виявлено таких порушень на суму понад 23,0 млн грн.

 

Наприклад, у Національному авіаційному університеті до складу факультету, з роботи з іноземними студентами, замість трьох кафедр та забезпечення навчання на факультетах не менше ніж 200 студентів денної форми навчання, що визначено Законом України «Про вищу освіту», фактично входили одна кафедра і лабораторія, які забезпечували довузівську підготовку слухачів з числа іноземних громадян. Як наслідок, незаконні витрати бюджетних коштів на утримання керівництва факультету становили загалом 445,7 тис. грн.

 

Своєрідну «щедрість» проявляють керівники окремих вишів при встановленні надбавок і доплат.

 

Зокрема, у Національному авіаційному університеті встановлено та виплачено працівникам доплату за вчене звання професора або доцента на суму 497,7 тис. грн за відсутності присвоєння Міністерством освіти і науки України їм відповідного вченого звання.У цьому ж ВНЗ упродовж 2014 – 2017 років за відсутності державної атестації університету як наукової установи незаконно нараховано та виплачено працівникам надбавки за стаж наукової роботи на суму 1 727,8 тис. грн.

Інший випадок – в Державному вищому навчальному закладі «Національний гірничий університет» незаконно встановлено та виплачено надбавки за почесні звання «Заслужений професор Національного гірничого університету», «Заслужений викладач Національного гірничого університету», «Заслужений працівник Національного гірничого університету» на суму 341,2 тис. грн.

 

Левову частку порушень, виявлених майже на всіх об’єктах контролю, складають порушення щодо витрат коштом загального фонду замість їх проведення за рахунок надходжень до спеціального фонду кошторису.

 

Однією з причин проведення таких операцій є недотримання законодавства при формуванні доходів ВНЗ, на що органи Держаудитслужби (Держфінінспекцї) неодноразово звертали увагу органу управління впродовж багатьох років.

 

Наприклад, у Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова вартість послуг з відпочинку, із забезпечення гарячим харчуванням студентів та працівників закладу, надання поліграфічних та інших послуг не була економічно обґрунтованою і не забезпечувала оплати всіх видатків на їх організацію, що призвело до недоотримання університетом власних надходжень на суму 2 494,1 тис. грн.

 

Іншим прикладом є ситуація із втратою доходів, що склалася в Рівненському державному гуманітарному університеті, яким недоотримано доходів від плати за навчання на суму 3 851,7 тис. грн через встановлення плати за навчання у 2014 – 2016 роках у розмірах, нижчих від сум витрат на надання платних освітніх послуг, розрахованих згідно з калькуляціями вартості навчання одного студента.

 

Слід зазначити, що наявність порушень з коштами загального та спеціального фондів є наслідком суттєвих прорахунків, допущених ВНЗ при плануванні та здійсненні відповідних витрат.

 

Зокрема, Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет» видатки на оплату комунальних послуг, які були надані студентам у гуртожитку, здійснювалися за рахунок асигнувань загального фонду кошторису, а не за рахунок надходжень спеціального фонду, що призвело до відповідного покриття витрат на суму 1 432,9 тис. грн.

 

Інший випадок – у Рівненському державному гуманітарному університеті працівникам, оплату праці яких в штатних розписах передбачено проводити коштом спеціального фонду, фактично її здійснено за рахунок загального фонду на суму 1 318,9 тис. грн. Аналогічне порушення встановлено і в Житомирському торговельно-економічному коледжі Київського національного торговельно-економічного університету – на суму 717,8 тис. грн.

 

Окремо слід виділити порушення, які виявлено контрольними заходами під час перевірки використання бюджетних коштів на проведення науково-дослідних робіт. Адже розвиток саме цього напряму в умовах зростання постійного попиту на інновації та новітні технології є актуальним та потребує реформування в частині досягнення максимального ефекту від розробок при залученні мінімального обсягу фінансових і трудових ресурсів.

 

Так, наразі попри значні обсяги бюджетних коштів, які виділяються вишам для наукових досліджень, що за конкурсною документацією мають суттєве значення для держави, є випадки формального підходу до їх виконання або незабезпечення подальшої реалізації.

 

Зокрема, у Хмельницькому національному університеті у 2015 – 2016 роках, незважаючи на умови конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок, затверджених наказами Міністерства освіти і науки України від 08.08.2014 № 916 та від 15.06.2015 № 630, в яких прописано, що основним місцем роботи керівника проекту має бути виш-виконавець, безпідставно отримано кошти державного бюджету на проведення трьох досліджень на загальну суму 692,9 тис. грн, оскільки керівниками проектів були сторонні особи.

 

У Національному авіаційному університеті при виконанні двох НДР, на які спрямовано 870,7 тис. грн бюджетних коштів, не забезпечено дотримання вимог державних стандартів. Як наслідок, технічне завдання не було виконано, при цьому робота міністерством прийнята та профінансована повним обсягом, а за трьома іншими дослідженнями, на які виділено та використано 4 784,8 тис. грн, не забезпечено подальшого практичного застосування результатів. Формальне ставлення університету до оформлення патентів призвело до втрати права інтелектуальної власності на винаходи вартістю 1 015,7 тис. грн через їх оформлення на фізичних осіб – авторів винаходів.

 

Не дотримуються працівники ВНЗ і вимог законодавства при веденні бухгалтерського обліку та проведенні процедур закупівлі товарів, робіт і послуг. Порушень з цих питань виявлено загалом на суму 290,5 млн грн.
 
Поряд з навчальними закладами, які витрачають власні надходження на покращення соціальної інфраструктури, є й ті, що здійснюють діяльність, яка не спрямована на підвищення престижу ВНЗ, залучення до його лав кращих викладачів, створення відповідних умов для  належної праці та навчання.
 

Наприклад, попри наявність експертного висновку щодо собівартості одного квадратного метра житла керівництвом Національного авіаційного університету укладено додаткову угоду до інвестиційного договору на будівництво із заниженим розміром площ, що призвело до втрати житлових площ на суму 3 621,6 тис. грн. А небажання вузу підписувати документи на отримання житлових приміщень мало не призвело до їх втрати на суму 35 334,3 тис. грн, що попереджено Держаудитслужбою.

 

Контрольними заходами встановлено факти прихованої передачі майна в оренду або здійснення витрат на утримання втраченого майна.

 

Зокрема, у Петрівському державному аграрному технікумі землі навчального закладу за договорами про переробку за давальницькою сировиною фактично передано в оренду під посів сільськогосподарських культур іншому суб’єкту господарювання.

 

Кіровоградською льотною академією Національного авіаційного університету під договорами оренди літаків для проведення навчальних занять без відповідної експлуатації здійснювалося безоплатне їх зберігання на території навчального закладу, а аеродром використовувався для отримання доходів приватними структурами. Окрім цього, академія через третіх осіб до червня 2017 року безпідставно виплачувала заробітну плату на суму 338,1 тис. грн працівникам бази відпочинку «Тарханкут», розташованої в АР Крим, де органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень.

 

Водночас слід вказати, що більшість порушень, виявлених у структурних підрозділах вищих навчальних закладів, виникло через самоусунення окремих керівників ВНЗ від забезпечення внутрішнього контролю за діяльністю власних підрозділів, оскільки управління всіма аспектами діяльності цих підрозділів залишається за Міністерством.

 

За результатами контрольних заходів направлено вимоги щодо усунення порушень фінансово-бюджетної дисципліни та відшкодування збитків, з яких наразі усунуто – на суму 203,7 млн гривень.

 

Матеріали ревізій 25-ти ВНЗ та їх структурних підрозділів передано правоохоронним органам, за результатами розгляду яких щодо десяти порушено кримінальні провадження.

 

Про результати завершених контрольних заходів поінформовано Міністерство освіти і науки України.

 

Підсумовуючи вказане та враховуючи отримані результати контрольних заходів, наразі державне управління вищої освіти потребує докорінних змін шляхом вирішення низки проблемних питань, зокрема удосконалення нормативно-правової бази, проведення реформування організаційних структур ВНЗ та встановлення адміністративних зв’язків між усіма структурними підрозділами, перегляду підходів до проведення внутрішнього контролю за діяльністю цілісної системи закладів вищої освіти.

 

Вирішення зазначених проблем дозволить не тільки розвивати систему вищої освіти загалом, а й забезпечить право кожного громадянина на отримання якісної вищої освіти для конкурування на ринку праці не тільки в Україні, а й на міжнародних ринках праці.

 

Світлана Гребень,

заступник директора департаменту – начальник відділу

інспектування у галузі освіти, науки,

інформації та спорту Департаменту контролю

у галузі освіти, науки, спорту та інформації

Держаудитслужби

Юлія Прохорова,

начальник відділу державного фінансового аудиту

у галузі освіти Департаменту контролю у галузі освіти,

науки, спорту та інформації Держаудитслужби