Фінансовий Контроль

Всеукраїнський науково-практичний журнал

Вхід / Реєстрація

Journal

ЗАПИТАННЯ ТА ВІДПОВІДІ

Дата розміщення новини: 2020-12-07

Хотілося б дізнатися про дисконтування заборгованості: як визначити ставку дисконтування, її документування та облік?

Роман Сметанюк, м. Чернігів


Відповідає фахівець                                              Тетяна КІНДІЙ
головний державний аудитор відділу державного фінансового аудиту в галузі транспортно-промислового комплексу Департаменту контролю у галузі промисловості, енергетики, транспорту та фінансових послуг Держаудитслужби

 

Дисконтування – це процедура переведення майбутньої вартості грошових коштів у поточну (теперішню). 
Проведення дисконтування необхідне у зв’язку зі знеціненням грошових коштів у часі, адже купівельна спроможність однієї і тієї самої їх суми у майбутньому і тепер буде різною. 
Причинами зазначеного є інфляція, упущені економічні вигоди від використання коштів, ризик неповернення боргу.
Дисконтування може бути застосоване лише до грошової заборгованості. Негрошову заборгованість, яка погашається товаром або іншими активами, не дисконтують. 
Міністерством фінансів України наказом від 16.09.2019 № 379 внесено зміни до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку щодо дисконтування заборгованості, яка має термін погашення більше одного року. 
Щоб здійснити дисконтування, треба визначити строк заборгованості, частоту її погашення, ставку дисконтування.
Строк заборгованості та частоту погашення можна взяти з договору, за яким виникла заборгованість. 
Ставка дисконтування визначається підприємством самостійно: чим вона більша, тим меншою буде поточна вартість. 
У серпні 2020 р. на сайті Міністерства фінансів України опубліковано інформаційне повідомлення щодо загальних підходів до обрання ставки дисконтування.
Відповідно до Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» ставка дисконтування обирається на підставі ринкової ставки відсотка на аналогічний інструмент, який подібний за валютою, строками погашення. Наприклад, можливе обрання таких ставок: індекс міжбанківських ставок овернайт, вартість довгострокових кредитів, вартість довгострокових депозитів, облікова ставка НБУ тощо.
Також ставкою дисконтування можна обрати: ставку відсотка на можливі позики, які може отримати конкретне підприємство, якщо неможливо обрати ринкову ставку; ставки, що визначаються на основі безризикової ставки, скоригованої на ризики, пов’язані з такою заборгованістю. Це кредитні ризики, упущені економічні вигоди та інфляція. Міністерство фінансів України також рекомендує, враховувати ризик пандемії COVID-19.
Обрання ставки дисконтування оформлюється документально таким чином: затвердження в обліковій політиці принципу, за яким обирається ставка дисконтування; обґрунтування у бухгалтерській довідці обрання ставки і всіх розрахунків, причин її збільшення, якщо заборгованість ризикована; пояснення ризиків, їх оцінка.
Якщо ставки змінилися істотно, то необхідно проводити уточнення оцінки теперішньої вартості заборгованості й відповідні коригування. 
Бухгалтерський облік дисконтованої заборгованості здійснюється таким чином: спочатку відображається заборгованість за первісною вартістю, визначається різниця між первісною та дисконтованою сумою, на суму різниці нараховується дохід у разі кредиторської заборгованості, а дебіторської – витрати, на кожну дату балансу здійснюється амортизація дисконту (витрати) та премії (доходи) і переводиться в обліку довгострокова заборгованість у тій частині, що погашається протягом 12 місяців, у поточну. 
На дату балансу облікова вартість і сума остаточного погашення повинні збігатися. Амортизація також нараховується на основі ставки дисконтування на залишок облікової вартості заборгованості. Сума амортизації має збігатися із загальною сумою дисконту або премії.