Фінансовий Контроль

Всеукраїнський науково-практичний журнал

Вхід / Реєстрація

Journal

Як громадам отримати бюджетні кошти на охорону природи

Дата розміщення новини: 2019-06-10

Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», зокрема додаток 7, передбачає обсяги міжбюджетних трансфертів (інших дотацій та субвенцій)  з Державного бюджету України місцевим бюджетам на 2019 рік.

         Обсяг субвенції спеціального фонду  державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення природоохоронних заходів на об'єктах комунальної власності на 2019 рік  визначено у розмірі 579 718,9 тис. грн.

         Постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2019 № 228 визначений механізм порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення природоохоронних заходів на об'єктах комунальної власності, головним розпорядником та відповідальним виконавцем бюджетної програми яких визначено  Міністерство екології та природних ресурсів України (далі – Мінприроди), а за  рішеннями відповідної місцевої ради про такі бюджети згідно із законодавством – розпорядники субвенції за місцевими бюджетами.

Відповідно до норм порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення природоохоронних заходів на об'єктах комунальної власності  субвенція з державного бюджету надається з метою забезпечення охорони навколишнього природного середовища, поліпшення стану навколишнього природного середовища та створення відповідних умов для цього, що дасть можливість здійснити природоохоронні заходи на об'єктах комунальної власності, а спрямовується відповідно до напрямів, передбачених переліком видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів.

Відповідно до Переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів, затверджених  постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1147, це напрями на:
- охорону та раціональне використання водних ресурсів;

- охорону атмосферного повітря;

- охорону та раціональне використання природних рослинних ресурсів;

- охорону та раціональне використання ресурсів тваринного світу (крім будівництва та облаштування притулків для утримання безпритульних тварин);

- раціональне використання та зберігання відходів виробництва і побутових відходів.

Щодо умов надання субвенції

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.03.2019 № 228 також визначає умови надання субвенції.

До цих умов віднесено:

- співфінансування з місцевих бюджетів у розмірі не менше ніж 10 відсотків загальної кошторисної вартості природоохоронного заходу, залучення на ці цілі з інших джерел, не заборонених законодавством;

- фінансування природоохоронних заходів, передбачених програмами з охорони навколишнього природного середовища з обсягами фінансування за джерелами та на рік, на який пропонується включити захід.

У разі здійснення заходів з будівництва/реконструкції першочергово спрямовуються кошти на об'єкти з високим ступенем будівельної готовності:

- наявність затвердженої проектної документації на будівництво об’єктів та комплексів (будов), розроблену для нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту на таких стадіях проектування як техніко-економічне обґрунтування, техніко-економічний розрахунок, ескізний проект, проект, робочий проект та результатів проведення їхньої державної експертизи відповідно до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їхньої експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 № 560.

Щодо вимог для отримання субвенції

Для отримання субвенції місцеві органи виконавчої влади/виконавчі органи сільських, селищних, міських рад подають до Мінприроди:

- заявку на здійснення природоохоронних заходів встановленої форми;

- рішення місцевого органу виконавчої влади/органу місцевого самоврядування про включення запропонованих природоохоронних заходів до програми з охорони навколишнього природного середовища з обсягами фінансування за джерелами та на рік, на який пропонується запланувати захід;

- зведений кошторисний розрахунок на загальну кошторисну вартість;

- експертний звіт проекту будівництва чи реконструкції (для заходів з будівництва/реконструкції).

Варто ураховувати, що заявки на здійснення природоохоронних заходів приймаються до першого травня поточного року, а розгляд заявок здійснюється робочою групою, Положення про яку  та її склад затверджується наказом міністра.

Щодо призначення та розподілу субвенції

У призначенні субвенції може бути відмовлено, якщо подані документи не відповідають вимогам, визначеним Порядку та умовами надання субвенцій.

 Розподіл субвенції між окремими місцевими бюджетами за поданням Мінприроди затверджується Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Щодо використання субвенції

Використання субвенції здійснюється обсягом, передбаченим у законі про Державний бюджет України на відповідний рік.

Видатки, пов'язані з фінансуванням за рахунок субвенції об'єктів капітального будівництва, здійснюються відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001  №1764, Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461, і постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 №117 "Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти".

За цих обставин варто врахувати, що капітальне будівництво це – процес створення нових, а також розширення, реконструкція, технічне переоснащення діючих підприємств, об'єктів виробничого і невиробничого призначення, пускових комплексів (з урахуванням проектних робіт, проведення торгів (тендерів) у будівництві, консервації, розконсервації об'єктів, утримання дирекцій підприємств, що будуються, а також придбання технологічного обладнання, що не входить до кошторису об'єктів).

Окрім цього, в Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів визначені поняття прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів. Вони за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1) та об’єктів, будівництво яких здійснювалося на підставі будівельного паспорта.

Прийняття до експлуатації закінчених будівництвом об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, а також комплексів (будов), до складу яких входять об’єкти з різними класами наслідків (відповідальності), здійснюється на підставі акта готовності об’єкта до експлуатації шляхом видачі відповідними органами державного архітектурно-будівельного контролю сертифіката.

Щодо проектної документації

Проектна документація для об'єктів будівництва/реконструкції готується відповідно до вимог Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їхньої експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 № 560 (далі – Порядок № 560).

Вказана постанова передбачає, що проекти будівництва, що реалізуються із залученням бюджетних коштів, а також кредитів, наданих під державні гарантії (крім випадків, передбачених законодавчими актами), за наявності відповідних рішень щодо їхнього залучення, затверджують:

центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, інші державні органи та державні наукові організації, про що інформують Мінрегіон протягом п’яти робочих днів, – щодо об’єктів загальною кошторисною вартістю від 120 млн. грн, крім проектів будівництва, визначених абзацом третім цього пункту та п. 42 цього Порядку;
виконавчі органи сільських, селищних, міських рад за погодженням протягом п’яти робочих днів з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, Київською та Севастопольською міською держадміністраціями – щодо об’єктів, які належать до сфери управління відповідної ради та реалізуються за рахунок коштів місцевого бюджету, загальною кошторисною вартістю від 120 млн. грн;
державні і комунальні підприємства, установи та організації – щодо об’єктів загальною кошторисною вартістю до 120 млн. грн, крім проектів будівництва, визначених п. 42 Порядку № 560.
Титули об'єктів будівництва/реконструкції затверджуються відповідно до Порядку затвердження титулів об'єктів, будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів, коштів державних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.09.1997 № 995.

Щодо казначейського обслуговування та звітування про використання субвенції

Органи Державного Казначейства перераховують субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам відповідно до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.12.2010   №1132, і Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого наказом Мінфіну від 24.12.2012 №1407.

А також щомісяця до 15 числа Мінприроди та Мінфін інформують про перераховані за попередній місяць обсяги субвенції та касові видатки в розрізі місцевих бюджетів за об'єктами (заходами).

Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні та необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов'язань в органах Казначейства та операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

         Окрім цього, розпорядники субвенції подають щомісяця до 15 числа Мінприроди звіт про використання бюджетних коштів за встановленою ним формою.

Мінприроди подає до 25 лютого року, що настає за звітним періодом, Мінфіну інформацію про використання бюджетних коштів у розрізі об'єктів.

Отже, з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 20.03.2019 № 228, яка урегульовує Порядок та Умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення природоохоронних заходів на об'єктах комунальної власності, процес використання коштів державного бюджету на місцях стане чіткішим та прозорішим, що сприятиме ефективному використанню цільових коштів державного бюджету.

Тетяна Марчук,

директор Департаменту контролю органів влади,

оборони та правоохоронних органів

 Держаудитслужби