Фінансовий Контроль

Всеукраїнський науково-практичний журнал

Вхід / Реєстрація

Journal

Чому перевіряти фаховість лікарів стає все дорожче?

Дата розміщення новини: 2019-06-10

На сьогодні рівень медицини як у світі загалом, так й в Україні набув такого рівня розвитку, що завдяки новітнім досягненням фармакології та технологій дає змогу лікувати майже усі відомі хвороби, зокрема ті, які ще якісь 5 – 10 років тому вважалися невиліковними.
Вчені-інженери разом з лікарями щодня удосконалюють наявне та створюють нове медичне обладнання, яке розширює можливості діагностування та лікування хвороб.
Водночас і фармакологія постійно збільшує кількість препаратів, які забезпечують людей хімічною зброєю для боротьби за власне життя.
Не відстають у пошуку нових методів лікування і самі медики, які щодня розширюють свої знання щодо особливостей анатомії людського організму.
На жаль, ні надсучасні технології, ні ефективні препарати не можуть забезпечити здоров’я населення без якісної підготовки медичних працівників.
Лише лікар, опираючись на симптоми та індивідуальні особливості організму хворого, за наявності якісної підготовки може достовірно поставити діагноз, призначити ліки та провести ефективне лікування.
Отже, без якісної підготовки медичних працівників забезпечити високий рівень медицини неможливо.
Медицина – це одна з небагатьох галузей, яка не дає права на помилку та часто-густо потребує від лікаря блискавичного прийняття рішення, позаяк на кону стоїть людське життя.
Водночас для забезпечення якісної підготовки медичних фахівців необхідно проводити періодичну перевірку їхніх знань протягом усього процесу навчання, що дасть змогу вчасно виявити недоліки як у самому освітньому процесі, так і відсіяти тих осіб, які не змогли за відведений час освоїти передані їм знання.
З цією метою в Україні затверджені державні стандарти вищої освіти та наказом Міністерства охорони здоров’я України (далі – МОЗ) від 14.08.1998 № 251 затверджене Положення про систему ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців з вищою освітою напрямів «Медицина» і «Фармація».
Функції з організації та проведення ліцензійних інтегрованих іспитів покладено на державну організацію «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при Міністерстві охорони здоров’я України», яку МОЗ створило у травні 1999 року.
Державна аудиторська служба України у плановому порядку провела 2018 року державний фінансовий аудит діяльності державної організації «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при Міністерстві охорони здоров’я України» (далі – Центр тестування, Центр) за період з 01.01.2015 до 01.07.2018.
Аудитом встановлено, що метою діяльності Центру є моніторинг рівня професійної компетентності здобувачів вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я» на додипломному та післядипломному етапах підготовки і встановлення відповідності якості підготовки фахівців у вищих навчальних закладах державним вимогам.
За результатами аудиту встановлено низку зовнішніх і внутрішніх факторів (ризиків), які негативно впливають на фінансово-господарську діяльність Центру та призводять до здійснення ним додаткових витрат.
Наявність проблем у плануванні доходів та здійсненні витрат виявлено ще на етапі оцінки фінансової звітності, позаяк попри свій неприбутковий статус Центр за результатами діяльності протягом 2016 – 2017 років отримав прибутків на суму 62,0 тис. грн та 311,0 тис грн відповідно.

По-перше, брак зовнішнього контролю за діяльністю Центру тестування призводить до здійснення ним неконтрольованих витрат та негативно впливає на вартість послуг, яку компенсують державні навчальні заклади коштом бюджету.

Зовнішнього контролю за діяльністю Центру тестування немає. Центр без погоджень органу управління (Міністерства охорони здоров’я України) за період з 01.01.2015 до 01.11.2017 вносив зміни до штатних розписів у частині збільшення посадових окладів та здійснив виплату премій керівнику на загальну суму 96,4 тис. грн, що надалі призвело до збільшення витрат на оплату праці та, як наслідок, зростання вартості послуг, яку компенсують державні навчальні заклади коштом бюджету.
Крім цього, укладення контракту із недотриманням Типової форми контракту з керівником підприємства, що є у державній власності, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.1995 № 597, не дає змоги Міністерству охорони здоров’я України здійснювати поточний контроль за виконанням директором Центру показників та обов’язків, передбачених контрактом, позаяк щоквартальних звітів про виконання передбачених контрактом показників він не подає.

По-друге, відсутність нормативно-правових актів, які регламентують порядок визначення вартості послуг із проведення ліцензійних інтегрованих іспитів, використання Центром тестування власних методик, які містять низку недоліків і не враховують реальних умов його діяльності, призводить до недостовірного планування доходів і витрат, необґрунтованого визначення вартості послуг та недоотримання надходжень.

Надходження від надання послуг з проведення у медичних навчальних закладах ліцензійних інтегрованих іспитів, а також з проведення протягом 2017 – 2018 років міжнародних іспитів IFOM були єдиним джерелом доходів Центру тестування.
Через брак нормативно-правових актів, які регламентують порядок визначення вартості послуг з організації та проведення Центром тестування ліцензійних інтегрованих іспитів, калькулювання їхньої вартості здійснювалося на підставі методик планування доходів і витрат ДО «Центр тестування», затверджених директором Центру від 25.09.2013, від 10.10.2016 та від 01.03.2017 (далі – Методики планування).
Аналіз фінансово-господарської діяльності Центру тестування засвідчив, що попри свій неприбутковий статус за результатами діяльності 2015 року Центр був збитковим на суму 182,0 тис. грн, а протягом 2016 та 2017 років отримав прибутків на суму 62,0 тис. грн та 311,0 тис. грн відповідно, що свідчить про наявні недоліки в плануванні доходів та здійсненні витрат.
Неврахування у методиках планування низки зовнішніх та внутрішніх факторів, які впливають на обсяг доходів і витрат, а також внесення до калькуляцій вартості послуг недостовірних даних про фактично здійснені витрати зумовили недостовірне визначення вартості послуг із проведення ліцензійних інтегрованих іспитів.
Зокрема, брак внутрішнього контролю за правильністю формування вартості послуг призвів до необґрунтованого завищення фактичної вартості послуг із проведення 2017 року міжнародних іспитів на загальну суму 199,4 тис. грн, а неефективні управлінські рішення під час організації та проведення 12.05.2017 міжнародного порівняльного іспиту IFOM не забезпечили відшкодування здійснених Центром витрат на проведення зазначеного іспиту на суму 154,2 тис. грн.
Крім цього, аудитом встановлено, що безпідставне проведення ліцензійних інтегрованих іспитів у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця на безоплатній основі зумовило покриття загальновиробничих витрат Центру іншими навчальними закладами, а прямі витрати на суму 824,3 тис. грн, пов’язані з проведенням іспитів у цьому навчальному закладі, взагалі не відшкодовані.
Отримання Центром тестування коштів від вищих медичних навчальних закладів за послуги з проведення ліцензійних інтегрованих іспитів здійснюється на підставі укладених з ними договорів про встановлення відповідності якості підготовки фахівців.
Водночас аудитом виявлено незабезпечення контролю за виконанням умов укладених договорів у частині правильності визначення фактичних обсягів наданих послуг, що призвело до недоотримання Центром надходжень від вищих навчальних закладів на загальну суму 544,0 тис. грн.
Неефективність прийнятих управлінських рішень в частині друку екзаменаційних буклетів в обсягах, які перевищують фактичну потребу, та відсутність порядку визначення обсягів для їхнього друку призвели до зайвих витрат на загальну суму 144,1 тис грн та, як наслідок, збільшення вартості наданих послуг у наступних роках.

По-третє, недостатній внутрішній контроль та недотримання законодавства спричинили незаконні (зайві) витрати Центру на загальну суму 500,5 тис. грн та втрати активів на суму 324,2 тис. грн.

Через недостатній внутрішній контроль та недотримання законодавства працівникам Центру, які працюють за сумісництвом, нараховано та виплачено надбавку за особливий характер роботи із перевищенням її граничного розміру на загальну суму 448,3 тис. грн та здійснено оплату праці за час їхнього перебування у відрядженні за основним місцем роботи на загальну суму 35,7 тис. грн, що призвело до здійснення зайвих витрат на оплату праці на загальну суму 484,0 тис. грн.
Непроведення своєчасної претензійно-позовної роботи зі стягнення дебіторської заборгованості, яка виникла протягом 2013 – 2014 років за навчальними закладами, які розміщені на тимчасово окупованій території України та в населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, та безпідставне списання дебіторської заборгованості тимчасово переміщених навчальних закладів призвели до втрати активів Центру на загальну суму 324,2 тис. грн.
Незабезпечення контролю за прийманням виконаних робіт з капітального ремонту адміністративного приміщення та неправильне визначення їхньої вартості призвели до оплати Центром завищених обсягів виконаних робіт і, як наслідок, здійснення додаткових (зайвих) витрат на суму 16,5 тис. грн.

По-четверте, незабезпечення Центром контролю за зберіганням і використанням екзаменаційних буклетів та наявний процес проведення тестування створюють ризик розголошення конфіденційної інформації щодо тестових завдань третім особам та можливість впливу на результати іспитів.

Зокрема, аналіз актів приймання-передачі екзаменаційних буклетів до вищих навчальних закладів засвідчив відсутність контролю за їхнім рухом, позаяк актів щодо передачі екзаменаційних буклетів до окремих навчальних закладів у Центрі тестування немає. Були випадки, коли в таких актах кількість переданих матеріалів не відповідала кількості осіб, які були зареєстровані на іспит і фактично його складали.
Відповідно до технічних особливостей сканування бланків відповідей їх заповнення студенти здійснюють простим олівцем. Крім цього, обов’язкового виготовлення копій, заповнених студентами бланків відповідей, не передбачено, тому не всі навчальні заклади забезпечують виготовлення для себе цих копій, що створює ризик впливу на результати іспитів.
Крім цього, встановлені факти залучення до формування тестових матеріалів та проведення ліцензійних інтегрованих іспитів співробітників медичних вищих навчальних закладів, у яких Центр тестування проводить ліцензійні інтегровані іспити, що створює ризик розголошення конфіденційної інформації третім особам.
Прийняття керівником Центру тестування неефективних управлінських рішень щодо залучення сторонніх осіб для виконання робіт, які передбачені посадовими інструкціями штатних працівників, призвело до здійснення Центром додаткових витрат на оплату праці на загальну суму 266,4 тис. грн, а відсутність документів, які підтверджують наявність освіти та досвіду роботи в окремих осіб, залучених за угодами цивільно-правового характеру, піддає сумніву їхню кваліфікацію щодо якісного виконання роботи.

По-п’яте, незабезпечення керівником необхідних умов для правильного ведення бухгалтерського обліку та відсутність належного контролю за збереженням і використанням матеріальних цінностей призвели до втрати активів Центру. 

Зокрема, невідповідність положень про облікову політику нормам законодавства, відсутність графіка документообороту та невизначення переліку матеріально відповідальних осіб зумовили недостачу запасів на суму 375,11 грн та лишки на суму 795,00 грн. 
З метою поліпшення ефективності управління діяльністю Держаудитслужба надала Центру тестування та Міністерству охорони здоров’я України відповідні рекомендації.
Наразі відповідно до Порядку проведення Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами державного фінансового аудиту діяльності суб’єктів господарювання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2006 № 361, Держаудитслужба здійснює моніторинг стану врахування рекомендацій, що містяться в аудиторському звіті.

Сергій Головня,
головний державний аудитор відділу державного фінансового аудиту в сфері культури Департаменту контролю у соціальній галузі та сфері культури Держаудитслужби