Фінансовий Контроль

Всеукраїнський науково-практичний журнал

Вхід / Реєстрація

Journal

ЗАПИТАННЯ ТА ВІДПОВІДІ

Дата розміщення новини: 2018-12-07

Як кваліфікуються в акті ревізії факти знищення, руйнування нерухомого майна?
Андрій Іванов, м. Одеса
 
 
Відповідає фахівець: Ольга Захарчук
заступник директора департаменту – начальник
відділу звітності та аналізу результатів
контрольних заходів Департаменту стратегічного
планування, звітності та методології
Держаудитслужби
 
Щодо трактування окремих господарських операцій, пов’язаних з використанням нерухомого майна (будинків, споруд тощо), які на момент проведення заходів державного фінансового контролю перебувають у непридатному до експлуатації стані:
1. За результатами проведених оглядів, обстежень, інвентаризацій виявляються об’єкти, що набули непридатного до використання (експлуатації) внаслідок бездіяльності об’єкта контролю, а саме: внаслідок несвоєчасного проведення ремонтних робіт, заміни конструкцій або їхніх частин, усунення несправностей тощо.
Такі інвентарні об’єкти є зруйновані, зіпсовані, розібрані, демонтовані повністю або частково, без наявності (або ж в неробочому стані) комунікацій, з відсутністю окремих складових частин (дах, стіни, вікна, двері тощо), що не дає змоги балансоутримувачу (власнику) користуватися (експлуатувати) за первісним призначенням нерухомим майном та привести його до працездатного стану.
У таких випадках слід скласти акт обстеження (огляду) з обов’язковим складанням висновку про неможливість використання (експлуатації) інвентарного об’єкта та відновлення його до експлуатаційних характеристик.
В акті (довідці, звіті) робиться висновок про завищення вартості активу – нерухомого майна в розмірі залишкової вартості.
2. В разі встановлення фактів знищення та руйнування нерухомого майна під дією обставин непереборної сили (повінь, пожежі, вибухи, стихійні лиха тощо), ліквідації та розкрадання матеріальних активів в результаті протиправних дій третіх осіб, що документально підтверджено, робиться висновок про недостачу в розмірі залишкової вартості або, у разі наявності, за оцінкою, визначеною експертним шляхом.
3. У разі встановлення фактів ліквідації (розбирання, знищення) нерухомого майна внаслідок неправомірних дій об’єкта контролю без дозвільних документів на проведення робіт з ліквідації (розбирання, знищення) об’єкта, плану проведення робіт, акта виконаних робіт, рішення власника (органу управління) тощо робиться висновок про незаконну ліквідацію виключно за оцінкою, визначеною експертним шляхом.
У всіх випадках в обов’язковому порядку потрібно зробити ґрунтовний аналіз причин руйнування об’єктів, наявних можливостей для їхнього відтворення, зокрема фінансових, матеріальних, фахових та відповідних дій балансоутримувача (власника).
 
 
Я навчаюся за державним замовленням на денній формі навчання у вищому навчальному закладі, також за програмою академічної мобільності проходила навчання у вищому навчальному закладі Республіки Польща. Чи маю я право на призначення академічної стипендії?
Неля Яковчук, м. Львів
 
Відповідає фахівець: Багатиренко Ольга
головний державний аудитор відділу державного фінансового аудиту в галузі науки та інформації Департаменту контролю у галузі освіти, науки, спорту та інформації Держаудитслужби
 
Питання призначення академічних стипендій студентам вищих навчальних закладів, які реалізували своє право на академічну мобільність
 
Порядок організації програм академічної мобільності для учасників освітнього процесу вітчизняних вищих навчальних закладів на території України чи поза її межами та учасників освітнього процесу іноземних ВНЗ на території України встановлений Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.2015 № 579 (далі – Положення № 579).
Пунктом 11 Положення № 579 визначено, що за здобувачами вищої освіти на період навчання в іншому вищому навчальному закладі (науковій установі) – партнері на території України чи поза її межами зберігаються відповідно до укладеного договору про академічну мобільність місце навчання та виплата стипендії згідно із законодавством протягом навчання, стажування чи провадження наукової діяльності в іншому ВНЗ (науковій установі) – партнері на території України чи поза її межами, якщо стипендія не передбачена умовами академічної мобільності.
Згідно з п. 12 Положення № 579 особи, що уклали договори про навчання за програмою академічної мобільності, не відраховуються зі складу здобувачів вищої освіти на період реалізації права на академічну мобільність та обліковуються в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.
Діяльність ВНЗ України щодо організації академічної мобільності студентів встановлює Примірне положення про академічну мобільність студентів вищих навчальних закладів України, затверджене наказом МОН від 29.05.2013 № 635 (далі – Положення № 635), яким також встановлено загальний порядок організації різних програм академічної мобільності студентів на території України та за кордоном.
Відповідно до п. 4.5 Положення № 635 етапи, тривалість та зміст навчання у вищих навчальних закладах-партнерах визначаються навчальними планами та графіками навчального процесу, затвердженими у вищих навчальних закладах-партнерах.
Пунктом 4.8 Положення № 635 визначено, що на час навчання у вищому навчальному закладі-партнері студенту за його заявою надається академічна відпустка або індивідуальний план навчання, затверджений в установленому порядку.
Водночас, вченими радами вищих навчальних закладів України затверджуються відповідні положення про реалізацію права на академічну мобільність студентами цих ВНЗ.
На сьогодні питання призначення і виплати академічної стипендії студентам вищих навчальних закладів, які реалізували своє право на академічну мобільність, регламентовані Порядком призначення і виплати стипендій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1050 (далі – Порядок № 1050).
Так, згідно з п. 11 Порядку № 1050 студенти вищих навчальних закладів, які реалізують право на академічну мобільність і зберігають статус здобувача вищої освіти за денною формою навчання у відповідному навчальному закладі, протягом строку навчання за програмою академічної мобільності в іншому навчальному закладі поза межами України отримують стипендію, призначену відповідно до цього Порядку, у разі, коли умовами договору про навчання за програмою академічної мобільності, укладеного ними з навчальним закладом за основним місцем навчання, регулярна безповоротна фіксована фінансова підтримка у грошовій формі протягом всього строку навчання за програмою академічної мобільності в іншому навчальному закладі не передбачена або передбачена у розмірі, що у перерахунку на національну грошову одиницю на дату укладення договору про академічну мобільність є меншою за розмір стипендії, що її призначено особі відповідно до цього Порядку.
Відповідно до п. 14 Порядку № 1050 виплата стипендії студентам, курсантам невійськових вищих навчальних закладів, які реалізували право на академічну мобільність при одночасному збереженні статусу здобувача вищої освіти за державним (регіональним) замовленням за денною формою навчання у вищому навчальному закладі за основним місцем навчання і не отримували регулярної безповоротної фіксованої фінансової підтримки у грошовій формі протягом всього строку навчання за програмою академічної мобільності в іншому навчальному закладі, відповідно до п. 11 цього Порядку, здійснюється:
- у разі, коли строк навчання в іншому навчальному закладі не перевищує одного семестру, – у розмірі, що призначений стипендіату навчальним закладом за основним місцем навчання за результатами останнього семестрового контролю відповідно до цього Порядку;
- у разі, коли строк навчання в іншому навчальному закладі перевищує один семестр – протягом першого семестру навчання в іншому навчальному закладі у розмірі, що призначений стипендіату навчальним закладом за основним місцем навчання за результатами останнього семестрового контролю відповідно до цього Порядку.
Питання подальшого призначення стипендії вирішується стипендіальною комісією після повернення здобувача вищої освіти до навчального закладу за основним місцем навчання за таких умов:
- визнання результатів, отриманих під час навчання за програмою академічної мобільності в іншому вищому навчальному закладі, не призвело до збільшення строку навчання особи за відповідним освітнім ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем) та спеціальністю (напрямом підготовки) порівняно з нормативним;
- у разі наявності за результатами навчання за програмою академічної мобільності у здобувача вищої освіти академічної заборгованості* така заборгованість повинна бути ліквідована у встановленому законодавством порядку до закінчення першого після повернення особи семестрового контролю згідно з навчальним планом за відповідним курсом та спеціальністю (напрямом підготовки) у навчальному закладі за основним місцем навчання.
Якщо на дату закінчення першого після повернення студента, курсанта невійськового вищого навчального закладу семестрового контролю згідно з навчальним планом за відповідним курсом та спеціальністю (напрямом підготовки) у навчальному закладі за основним місцем навчання здобувач вищої освіти не має академічної заборгованості*, питання призначення стипендії вирішується стипендіальною комісією відповідно до цього Порядку на загальних підставах.
 
* Академічна заборгованість виникає у разі, коли:
- протягом навчального семестру до початку поточного семестрового контролю, визначеного навчальним планом, особа з будь-якого навчального предмета (дисципліни) набрала менше балів, ніж визначена у навчальному закладі межа незадовільного навчання;
- під час семестрового контролю з будь-якого навчального предмета (дисципліни) особа отримала менше балів, ніж визначена у навчальному закладі межа незадовільного навчання.
 
Загальними підставами для призначення і виплати академічної стипендії здобувачам вищої освіти, які навчаються за державним замовленням на денній формі навчання та які реалізували своє право на академічну мобільність і повернулися до навчального закладу за основним місцем навчання, відповідно до Порядку № 1050 є:
- включення їх до рейтингу у межах ліміту стипендіатів – до 45 % фактичної кількості студентів денної форми навчання, які навчаються за державним (регіональним) замовленням на певному факультеті (відділенні), курсі за певною спеціальністю (напрямом підготовки) станом на перше число місяця, наступного за датою закінчення семестрового контролю згідно з навчальними планами для відповідних факультетів (відділень), курсів та спеціальностей (напрямів підготовки);
- ліквідації у встановленому законодавством порядку до закінчення першого після повернення особи семестрового контролю академічної заборгованості згідно з навчальним планом за відповідним курсом та спеціальністю (напрямом підготовки) у навчальному закладі за основним місцем навчання;
- визнання результатів, отриманих під час навчання за програмою академічної мобільності в іншому вищому навчальному закладі, не призвело до збільшення строку навчання особи за відповідним освітнім ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем) та спеціальністю (напрямом підготовки) порівняно з нормативним;
- неперебування студента в академічній відпустці;
- під час семестрового контролю студенти не здійснювали повторне складення контрольних заходів з метою поліпшення отриманих раніше оцінок;
- до дати завершення семестрового контролю, визначеного навчальним планом, студентом складені семестрові контролі з усіх навчальних предметів (дисциплін).
У разі, коли строк навчання студента, курсанта невійськового вищого навчального закладу в іншому навчальному закладі перевищував один семестр і така особа ліквідувала академічну заборгованість відповідно до абзацу шостого п. 14 Порядку № 1050 – до закінчення першого після повернення особи семестрового контролю академічної заборгованості згідно з навчальним планом за відповідним курсом та спеціальністю (напрямом підготовки) у навчальному закладі за основним місцем навчання, та у разі позитивного рішення стипендіальної комісії особі виплачується стипендія, що не була виплачена за весь період її навчання за програмою академічної мобільності в іншому навчальному закладі на території України чи поза її межами, повним обсягом.
Конкретний порядок призначення академічних стипендій студентам денної форми навчання, які навчаються за державним замовленням у вищих навчальних закладах України та реалізували своє право на академічну мобільність, визначається відповідними положеннями, затвердженими вченими радами цих ВНЗ.
Наприклад, згідно з навчальним планом терміни закриття семестрового контролю визначені: червень 2017 року, січень 2018 року, червень 2018 року.
У випадку позитивного рішення стипендіальної комісії за результатами семестрових контролів стипендія призначається на відповідні періоди: липень 2017 року – січень 2018 року, лютий – червень 2018 року та липень 2018 року – січень 2019 року.
Якщо студент денної форми навчання за держзамовленням відповідно договору на навчання за програмою економічної мобільності проходив навчання в іншому навчальному закладі поза межами України, за ним зберігається стипендія, про що зазначається у наказі по ВНЗ.
Зокрема, якщо навчання відбувалося з 01.09.2017 до 31.01.2018 – призначена з липня стипендія виплачується за весь період, тобто включно по січень. З лютого 2018 року стипендія призначається у випадку ліквідації академічної заборгованості за рішенням стипендіальної комісії на загальних підставах.
Якщо навчання відбувалося з 01.09.2017 до 31.05.2018, що перевищує один семестр:
- за вересень 2017 року – січень 2018 року – стипендія виплачується за результатами останнього семестрового контролю, який закрито у червні 2017 року та за результатами якого призначена академічна стипендія з липня 2017 року;
- з лютого 2018 року виплата стипендії здійснюється за позитивним рішенням стипендіальної комісії, якщо ВНЗ визнані результати, які студент отримав під час навчання за програмою академічної мобільності в іншому навчальному закладі, та якщо він зумів у січні 2018 року ліквідувати академічну заборгованість;
- у випадку, коли студент проходив навчання у навчальному закладі за межами України з 01.09.2017 до 31.05.2018 та не зміг у січні 2018 року ліквідувати академічну заборгованість – стипендія йому виплачується по січень 2018 року за результатами попереднього семестрового контролю, який закрито у червні 2017 року;
- якщо після повернення студента ВНЗ визнані здобуті ним результати під час навчання за програмою академічної мобільності та до завершення першого семестрового контролю після його повернення (в даному випадку до 01.07.2018) студент ліквідував академічну заборгованість, стипендіальна комісія може прийняти рішення про призначення йому стипендії за весь період, тобто з 01.02.2018.
Такі призначення і виплати стипендій мають бути в межах визначеного ліміту стипендіатів.