Фінансовий Контроль

Всеукраїнський науково-практичний журнал

Вхід / Реєстрація

Journal

ЗАПИТАННЯ ТА ВІДПОВІДІ

Дата розміщення новини: 2018-11-13

Я навчаюсь за державним замовленням на денній формі навчання у вищому навчальному закладі, маю високий рейтинговий бал (85,3), але з незрозумілих мені причин не отримую академічної стипендії. Водночас на нашій паралелі за іншою спеціальністю студенти отримують стипендію із нижчим рейтинговим балом. Поясніть, будь ласка, чи маю я право на академічну стипендію?

 Наталя Лисенко, м. Полтава

 

Відповідає фахівець:                        Ольга Багатиренко

                   головний державний аудитор відділу державного

                   фінансового аудиту в галузі науки та інформації

                    Департаменту контролю у галузі освіти, науки,

                     спорту та інформації Держаудитслужби

 

Серед студентів вищих навчальних закладів усіх регіонів України, які навчаються на денній формі навчання за державним замовленням, на сьогодні нагальним постає питання призначення та виплати академічних стипендій.

В рамках стипендіальної реформи Кабінетом Міністрів України 28.12. 2016 прийнято постанову № 1050, яка набрала чинності з
01.01.2017, та якою затверджений новий Порядок призначення і виплати стипендій (далі – Порядок № 1050).

Перелік осіб, на яких поширюється дія цього Порядку, визначений п. 1 Порядку, серед яких, зокрема, є студенти денної форми навчання вищих навчальних закладів І – ІV рівнів акредитації.

Згідно із п. 5 Порядку № 1050 відповідним навчальним закладом розробляються Правила призначення академічних стипендій, які затверджуються його вченою (педагогічною) радою за погодженням з органом студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією осіб, які навчаються у вузі, а також оприлюднюються не пізніше ніж за тиждень до початку навчального семестру.

Також наказом керівника ВНЗ утворюється стипендіальна комісія для вирішення питань щодо призначення або позбавлення академічної чи соціальної стипендій (зокрема спірних). Варто зазначити, що у складі стипендіальної комісії має бути не менше ніж 50 % представників органів студентського самоврядування та первинних профспілкових організацій осіб, які навчаються.

Реєстр осіб, яким призначається стипендія, за поданням стипендіальної комісії затверджується керівником відповідного навчального закладу.

Відповідно до п. 12 Порядку № 1050 академічними стипендіями є: стипендії, засновані Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України (зокрема іменні), ординарні (звичайні) академічні стипендії, стипендії підвищеного розміру.

Згідно з п. 6 Порядку № 1050 стипендія студентам денної форми навчання вищих навчальних закладів І – ІV рівнів акредитації виплачується один раз на місяць та призначається з першого числа місяця, що настає після семестрового контролю згідно з навчальним планом, на період до визначення результатів наступного семестрового контролю.

Якщо строк закінчення навчання особи, яка отримує стипендію, настає до закінчення місяця або стипендіат вибуває з навчального закладу до закінчення строку навчання, їм виплачується стипендія повним обсягом за останній місяць навчання.

Стипендія призначеного розміру зберігається на період тимчасової непрацездатності студента, яка підтверджена довідкою закладу охорони здоров’я. З дозволу навчального закладу стипендіат також зберігає право на отримання стипендії на час проходження практики або провадження іншої трудової діяльності.

Студентам вищих навчальних закладів, які відповідно до наказу керівника навчального закладу поновлені на навчання за державним (регіональним) замовленням, у разі наявності у них права на призначення соціальної стипендії така стипендія призначається за процедурою та у строки, визначені Порядком № 1050.

Слід зазначити, що розміри стипендій у державних та комунальних навчальних закладах, наукових установах затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1047.

Водночас п. 12 Порядку № 1050 визначено, що коли стипендіат має право на призначення кількох академічних стипендій, то виплачується одна стипендія найбільшого розміру, якщо інше не передбачене законодавством.

Відповідно до п. 13 Порядку № 1050 призначення академічних стипендій студентам ВНЗ здійснюється згідно з рейтингом успішності, що складається на підставі об’єктивних та прозорих характеристик, прямих вимірів навчальних досягнень здобувачів вищої освіти з кожного навчального предмета (дисципліни) і до якого включаються всі студенти ВНЗ, які навчаються на певному факультеті (відділенні) за денною формою навчання за відповідними курсом та спеціальністю (напрямом підготовки).

Зазначений рейтинг оприлюднюється на офіційному веб-сайті вищого навчального закладу не пізніше ніж через три робочих дні після прийняття відповідного рішення стипендіальною комісією.

Варто зазначити, що право на отримання академічної стипендії у розмірі мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії відповідного типу навчального закладу має також особа, яка протягом попереднього навчального семестру отримувала академічну стипендію і внаслідок тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу охорони здоров’я, не склала семестровий контроль у строк, визначений навчальним планом. Строк ліквідації академічної заборгованості таким особам встановлюється рішенням керівника навчального закладу не більше ніж місяць з дня припинення тимчасової непрацездатності, після чого питання призначення академічної стипендії такій особі вирішується на загальних підставах відповідно до Порядку № 1050. Якщо такій особі призначена академічна стипендія, її розрахунок та виплата здійснюється повним обсягом.

Примірний порядок формування рейтингу успішності студентів, курсантів невійськових вищих навчальних закладів (наукових установ) для призначення академічних стипендій затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2017 № 261.

Водночас порядок формування рейтингу у відповідному навчальному закладі визначається правилами призначення стипендій, затвердженими його вченою (педагогічною) радою за погодженням з органом студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією осіб, які навчаються. Такий порядок має бути затвердженим та оприлюдненим не пізніше ніж за тиждень до початку нового навчального року – протягом навчального року зміни до нього не вносяться.

Рейтинг, відповідно до якого студентам, курсантам невійськових вищих навчальних закладів призначаються і виплачуються академічні стипендії протягом першого року навчання до першого семестрового контролю, формується на підставі конкурсного бала, отриманого ними під час вступу до навчального закладу.

Рейтинги, відповідно до яких студентам (курсантам) призначаються і виплачуються академічні стипендії протягом наступних навчальних семестрів, складаються за результатами останнього навчального семестру за кожним факультетом (відділенням), курсом і за кожною спеціальністю (напрямом підготовки) на підставі успішності з кожного навчального предмета (дисципліни) з урахуванням участі у науковій, науково-технічній діяльності (творчій активності для мистецьких спеціальностей), громадському житті та спортивній діяльності. За таких умов складова успішності повинна становити не менше 90 % рейтингового бала. Визначення рейтингового бала, що визначає місце особи у рейтингу, є однаковою для здобувачів вищої освіти, які навчаються на одному факультеті (відділенні), курсі за однією спеціальністю (напрямом підготовки) у відповідному вищому навчальному закладі.

За таких умов до рейтингу не включаються особи, які:

- протягом навчального семестру до початку поточного семестрового контролю з будь-якого навчального предмета (дисципліни) набрали меншу кількість балів за визначену в навчальному закладі межу незадовільного навчання;

- мають навчальне навантаження у кредитах трансферно-накопичувальної системи на поточний навчальний рік обсягом, меншим за норматив, встановлений навчальним планом для відповідного факультету, курсу та спеціальності (напряму підготовки);

- станом на перше число місяця, що настає після закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом, мають академічну заборгованість;

- під час семестрового контролю здійснювали повторне складення контрольних заходів з метою покращення отриманих раніше оцінок;

- до дати завершення семестрового контролю, визначеного навчальним планом, не склали семестровий контроль з будь-якого навчального предмета (дисципліни).

Перед початком підведення підсумків кожного семестрового контролю вчена (педагогічна) рада відповідного навчального закладу з урахуванням видатків на стипендіальне забезпечення, затверджених навчальному закладу у встановленому порядку, визначає однаковий для всіх факультетів (відділень), курсів та спеціальностей (напрямів підготовки) ліміт стипендіатів, яким буде призначатися академічна стипендія за результатами такого семестрового контролю. Цей показник встановлюється у відсотках (у діапазоні від 40 до 45) фактичної кількості студентів денної форми навчання, які навчаються за державним (регіональним) замовленням на певному факультеті (відділенні), курсі за певною спеціальністю (напрямом підготовки) станом на перше число місяця, наступного за датою закінчення семестрового контролю згідно з навчальними планами для відповідних факультетів (відділень), курсів та спеціальностей (напрямів підготовки).

Крім того, перед початком підведення підсумків семестрового контролю за другий семестр відповідного навчального року також встановлюється ліміт осіб, які зараховані на перший рік навчання і яким до першого семестрового контролю буде призначатися академічна стипендія на підставі конкурсного бала, здобутого під час вступу до навчального закладу.

Отже, академічна стипендія студентам денної форми навчання вищих навчальних закладів, які навчаються за державним замовленням, призначається у межах ліміту стипендіатів – до 45 % фактичної кількості студентів денної форми навчання, які навчаються за державним (регіональним) замовленням на певному факультеті (відділенні), курсі за певною спеціальністю (напрямом підготовки) станом на перше число місяця, наступного за датою закінчення семестрового контролю згідно з навчальними планами для відповідних факультетів (відділень), курсів та спеціальностей (напрямів підготовки) за таких умов:

  • включення їх до рейтингу;
  • за відсутності у студента академічної заборгованості та незадовільних результатів навчання станом на перше число місяця, що настає після закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом;
  • не перебування студента в академічній  відпустці;
  • під час семестрового контролю студенти не здійснювали повторне складення контрольних заходів з метою покращення отриманих раніше оцінок;
  • до дати завершення семестрового контролю, визначеного навчальним планом, студентом складені семестрові контролі з усіх навчальних предметів (дисциплін).

Конкретний порядок та умови призначення академічних стипендій затверджується вченою (педагогічною) радою відповідного ВНЗ.