Фінансовий Контроль

Всеукраїнський науково-практичний журнал

Вхід / Реєстрація

Journal

Особливості нового виду аудиту фондів соціального і пенсійного страхування

Дата розміщення новини: 2018-11-12

На сторінках нашого часопису ми неодноразово інформували дописувачів про ті основні кроки, що здійснює Держаудитслужба на шляху реформування системи державного фінансового контролю в Україні. Діяльність Держаудитслужби у цьому напрямку зосереджена над заповненням прогалин у законодавчій базі, які не дозволяють повною мірою реалізувати свої повноваження.

Водночас головним у даному напрямку є зміна пріоритетів з питання виявлення порушень та їхніх сум до питання визначення проблеми та шляхів її ефективного вирішення.

Відповідно наразі основні акценти Служби невпинно зміщуються на проведення державних фінансових аудитів, що дозволяє повною мірою оцінити законність, ефективність, результативність діяльності підконтрольних установ та економність витрачання ними фінансових і матеріальних ресурсів.

Для удосконалення нормативного інструментарію в частині здійснення державних фінансових аудитів Держаудитслужба напрацювала низку базових документів, що визначають вектор руху в цьому напрямі, головним з яких є Концепція реалізації державної політики у сфері реформування системи державного фінансового контролю до 2020 року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 310-р.

Схвалення зазначеної Концепції, власне, стало підґрунтям для розробки цілої низки нормативно-правових актів Уряду, що регламентують порядок проведення Держаудитслужбою нових видів та форм державного фінансового аудиту.

На жаль, маючи у своєму арсеналі такий дієвий інструмент як державний фінансовий аудит, Держаудитслужба дотепер не мала механізму, що дозволяв би його використовувати для аналізу діяльності фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Водночас здійснення державного фінансового контролю за використанням коштів фондами соціального страхування набуває особливої актуальності на тлі тотального браку коштів у цих фондах, а особливо коштів Пенсійного фонду України.

Для запровадження такого механізму п. 284 Плану пріоритетних дій Уряду на 2018 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.03.2018 № 244-р, було передбачено розробку відповідного проекту постанови Кабінету Міністрів України, який регламентував би порядок проведення Держаудитслужбою, її міжрегіональними територіальними органами державного фінансового аудиту фондів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування.

Тож, маючи "карт-бланш", Держаудитслужба розробила проект Порядку проведення Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами державного фінансового аудиту фондів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (далі – проект Порядку), який найближчим часом має бути затверджений Урядом. Саме про цей вид аудиту йтиметься у цій статті.

Отже, що є державним фінансовим аудитом фондів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (далі – аудит). Проектом порядку передбачено, що це є окремий  вид державного фінансового аудиту, спрямований на проведення аналізу й перевірки законності та ефективності використання коштів фондів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (далі – фонди соціального страхування), правильності ведення ними бухгалтерського обліку й достовірності їхньої фінансової звітності, функціонування системи внутрішнього контролю та стану внутрішнього аудиту у цих фондах.

Головними завданнями такого аудиту визначено:

 • проведення аналізу та перевірки:
  • законності та ефективності діяльності об’єкта аудиту під час володіння, використання та розпорядження коштами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування;
  • правильності ведення бухгалтерського обліку, достовірності фінансової звітності об’єкта аудиту;
  • функціонування системи внутрішнього контролю в об’єкта аудиту та стану внутрішнього аудиту, якщо об’єктом аудиту є головний розпорядник бюджетних коштів;
 • розроблення пропозицій та рекомендацій щодо усунення виявлених під час аудиту недоліків і порушень та запобігання їм надалі.

Хто ж буде об'єктами аудиту під час здійснення зазначеного заходу державного фінансового контролю? Спочатку короткий лікбез.

Законодавчу основу загальнообов’язкового державного соціального страхування в Україні складають Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, закони України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття».

Відповідно до чинного законодавства на сьогодні в Україні до фондів соціального страхування належать:

 • Фонд соціального страхування України1, який є некомерційною самоврядною організацією та діє на підставі статуту, який затверджується  1Визначення надано згідно зі ст. 4 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»

 

його правлінням, що опікується загальнообов'язковим соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та медичним страхуванням;

 • Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття2, який є цільовим централізованим страховим фондом, некомерційною самоврядною організацією, що здійснює управління страхуванням на випадок безробіття, акумуляції страхових внесків, контроль за використанням коштів, виплати забезпечення та надання соціальних послуг;
 • Пенсійний фонд України3, який є центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань пенсійного забезпечення та ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов'язковому соціальному страхуванню.

Отже, саме перелічені фонди соціального страхування і виступатимуть об'єктом аудиту.

Окрім об'єкту аудиту виділяється таке поняття як учасник аудиту. В контексті цього аудиту ними можуть бути юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми і форми власності та суб’єкти підприємницької діяльності – фізичні особи, які отримували кошти фондів соціального страхування.

Як правило, від учасників аудиту здійснюється збір інформації з метою дослідження гіпотез аудиту та отримання аудиторських доказів.

Очікується, що процес зазначеного аудиту складатиметься з таких етапів як:

1) планування та організація аудиту;

2) проведення власне аудиту;

3) звітування за результатами аудиту та реалізація його результатів;

4) здійснення моніторингу впровадження наданих за результатами аудиту пропозицій та врахування рекомендацій.

Загалом сама процедура проведення аудиту фондів соціального страхування цілком знайома органам Держаудитслужби.

Як й інші заходи державного фінансового контролю, такий аудит заздалегідь планується та заноситься до плану заходів державного
 фінансового контролю, що затверджується у встановленому порядку та погоджується з Міністром Кабінету Міністрів України.

Проектом порядку передбачено, що загальна тривалість проведення аудиту становитиме не більше ніж 90 робочих днів.

Про початок аудиту органи Держаудитслужби заздалегідь інформуватимуть відповідний фонд соціального страхування. Планується, що таке інформування здійснюватиметься за десять календарних днів до початку проведення аудиту.

________________

2 Визначення надано згідно зі ст. 8 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття»

3 Визначення надано згідно з п. 1 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.07.2014  № 280

 

Аудит проводитиметься групою державних аудиторів, з числа яких призначатиметься її керівник (керівник аудиту). Склад групи державних аудиторів та строки його проведення визначатиме орган Держаудитслужби відповідно до завдань аудиту.

Результати аудиторських досліджень узагальнюватимуться в аудиторському звіті, проект якого формує керівник аудиту.

Задля побудови партнерських відносин органів Держаудитслужби з об'єктом аудиту задекларовано застосування механізмів проведення аудиту, що  передбачають попереднє ознайомлення керівника та визначених ним працівників об’єкта аудиту з проектом звіту та надання ними коментарів до нього, обговорення його з фондами соціального страхування та узгодження аудиторських висновків.

Головною цінністю аудиторського звіту є пропозиції та рекомендації, що містяться у звіті, спрямовані на підвищення ефективності та законності використання коштів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування. За результатами їхнього розгляду об’єкт аудиту має поінформувати орган Держаудитслужби, у визначений ним строк, про стан та результати їхнього розгляду, заплановані та вжиті заходи, спосіб впровадження і врахування пропозицій та рекомендацій, зазначених у звіті.

Зі свого боку, орган Держаудитслужби проводитиме постійний  моніторинг стану впровадження та врахування пропозицій і рекомендацій, відображених у звіті, та їхніх результатів.

Про результати аудиту обов'язково інформується Кабінет Міністрів України, а у разі прийняття керівником Держаудитслужби відповідного рішення – й інші заінтересовані органи та громадськість.

Варто зазначити, що для підвищення поінформованості суспільства про результати роботи Держаудитслужби результати аудиту можуть оприлюднюватися у засобах масової інформації, а аудиторський звіт обов'язково розміщується на офіційному веб-сайті Держаудитслужби, що  сприятиме безперешкодному доступу громадськості до інформації про результати проведення заходів державного фінансового контролю загалом та аудиту зокрема.

Маємо надію, що затвердження Порядку та запровадження Держаудитслужбою аудиту фондів соціального страхування сприятиме підвищенню рівня якості управління фінансовими ресурсами цих фондів шляхом дотримання принципів економічності, ефективності, результативності та прозорості під час їхньої діяльності. А, як наслідок, підвищуватиметься рівень довіри громадян до Уряду, державних інституцій та зменшуватиметься соціальна напруга у суспільстві.

                                                                   Наталія Глущенко,                                       

                                                                                      заступник директора Департаменту стратегічного

планування, звітності та методології Держаудитслужби