Фінансовий Контроль

Всеукраїнський науково-практичний журнал

Вхід / Реєстрація

Journal

«Так!», – цікавій та сучасній українській школі

Дата розміщення новини: 2018-09-13

Збільшення з кожним роком частки молоді, яка здобуває освіту за кордоном, потребує проведення докорінної реформи загальної середньої освіти, що сприятиме подоланню негативних тенденцій, забезпеченню соціальної рівності та згуртованості, економічного розвитку і конкурентоспроможності країни

Ключовою реформою Міністерства освіти і науки є створення Нової української школи (далі – НУШ), в якій буде приємно навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, як це відбувається зараз, а й вміння застосовувати їх у житті.

Реформа НУШ розрахована на роки, що передбачено Концепцією реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 988, адже неможливо швидко змінити освітню традицію, що напрацьовувалася в Україні протягом десятків років.

Проте зміни вже розпочались. Зокрема, у вересні 2017 року було ухвалено новий закон «Про освіту», який регулює основні засади нової освітньої системи. Постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 87 затверджено Державний стандарт початкової освіти, що для закладів загальної середньої освіти є основою для розроблення освітніх програм.

Для учнів ключові зміни стосуються підходів до навчання та змісту освіти, адже мета НУШ – виховати інноватора та громадянина, який вміє ухвалювати відповідальні рішення та дотримується прав людини.

Замість запам’ятовування фактів та визначень понять, учні набуватимуть компетентностей. Це – динамічна комбінація знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно соціалізуватися, провадити професійну та/або подальшу навчальну діяльність. Тобто формується ядро знань, на яке накладатимуться уміння цими знаннями користуватися, цінності та навички, що знадобляться випускникам української школи у професійному та приватному житті.

Законом України «Про освіту» від 05.09.2017 вже закріплено список компетентностей, яких набуватимуть учні. Він складений з урахуванням рекомендацій Європейського Парламенту та Ради Європи щодо формування ключових компетентностей освіти впродовж життя від 18.12.2006.

Спільними для всіх компетентностей є так звані наскрізні вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими людьми.

А ще реформа має змінити освітнє середовище – це зміна ставлення до дитини: повага, увага до неї і прагнення знайти оптимальний спосіб для її ефективного навчання.

Одним із головних принципів НУШ є умотивований учитель, що означає сприяти його професійному та особистому зростанню, а також підвищувати його соціальний статус. Щоб навчати по-новому, вчитель повинен отримати свободу дій – обирати навчальні матеріали, імпровізувати та експериментувати, що й передбачає Закон України «Про освіту» від 05.09.2017.

Учитель, який отримав свободу навчати, має отримати й свободу навчатися. І ця свобода теж передбачена реформою. Є лише дві вимоги: за п’ять років підвищення кваліфікації має скласти 150 годин, а навчання має відбуватись щорічно. Новий Стандарт початкової освіти передбачає, що вчителі працюватимуть за іншими підходами.

Кабінетом Міністрів України розроблено Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа», які затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 04.04.2018 № 237 (далі – Порядок та умови, затверджені
постановою 237).

Головним розпорядником цієї субвенції є Міністерство освіти і науки України. Розпорядники субвенції за місцевими бюджетами визначаються рішеннями про такі бюджети відповідно до законодавства.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам спрямовується на:

1) закупівлю дидактичних матеріалів, сучасних меблів, комп’ютерного обладнання, відповідного мультимедійного контенту для початкових класів згідно з переліком, затвердженим Міністерством освіти і науки України;

2) підготовку тренерів-педагогів, підвищення кваліфікації вчителів початкової школи, які навчатимуть учнів перших класів протягом 2018/19 і 2019/20 навчальних років, асистентів вчителів закладів загальної середньої освіти з інклюзивним та інтегрованим навчанням, заступників директорів закладів загальної середньої освіти з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи у початкових класах, вчителів іноземних мов, які навчатимуть учнів перших класів протягом 2018/19 навчального року, вчителів закладів загальної середньої освіти (класів), в яких діти навчаються мовами національних меншин.

За рахунок субвенції на підготовку тренерів-педагогів, підвищення кваліфікації вчителів початкової школи тощо здійснюються такі видатки:

1) оплата праці тренерів за підготовку тренерів-педагогів; підвищення кваліфікації вчителів, асистентів вчителів закладів загальної середньої освіти з інклюзивним та інтегрованим навчанням та заступників директорів закладів загальної середньої освіти з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи у початкових класах з метою застосовування ними в роботі принципів реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти; проведення супервізії щодо моніторингу якості проведених занять та наставництво;

2) оплата праці тренерів-педагогів за підвищення кваліфікації вчителів, асистентів вчителів закладів загальної середньої освіти з інклюзивним та інтегрованим навчанням та заступників директорів закладів загальної середньої освіти з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи у початкових класах з метою застосовування ними в роботі принципів реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти; проведення супервізії щодо моніторингу якості проведених занять та наставництво;

3) оплата праці співробітників закладів післядипломної педагогічної освіти комунальної форми власності, які залучені до підвищення кваліфікації вчителів іноземних мов, які навчатимуть учнів перших класів протягом 2018/19 навчального року, та вчителів закладів загальної середньої освіти (класів), в яких діти навчаються мовами національних меншин, відповідно до програм, затверджених Міністерством освіти і науки України;

4) оплата (у разі потреби) проживання, харчування та проїзду до місця відрядження і назад тренерів та тренерів-педагогів обсягами, передбаченими Інструкцією про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 13.03.1998 № 59;

5) придбання предметів та матеріалів для забезпечення здійснення закладами післядипломної педагогічної освіти заходів з підвищення кваліфікації для впровадження нових методик відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року;

6) придбання предметів та матеріалів для забезпечення здійснення закладами післядипломної педагогічної освіти заходів з підвищення кваліфікації вчителів закладів загальної середньої освіти (класів), в яких діти навчаються мовами національних меншин;

7) підготовка, видання та апробування навчальних матеріалів для початкових класів закладів загальної середньої освіти згідно з Державним стандартом початкової освіти та нових методик відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року;

8) підготовка, видання та апробування навчальних матеріалів для закладів загальної середньої освіти (класів), в яких діти навчаються мовами національних меншин, відповідно до програм та методик, погоджених з Міністерством освіти і науки України;

9) здійснення (у разі потреби) витрат на відрядження вчителів, асистентів вчителів закладів загальної середньої освіти з інклюзивним та інтегрованим навчанням та заступників директорів закладів загальної середньої освіти для підвищення кваліфікації.

Оплата праці, проживання, харчування і проїзду тренерів, тренерів-педагогів та оплата праці працівників закладів післядипломної педагогічної освіти комунальної форми власності здійснюється на підставі актів виконаних робіт відповідно до порядку, визначеному у договорі підряду, що укладається між тренером, тренером-педагогом, працівником закладу післядипломної педагогічної освіти комунальної форми власності та керівником закладу післядипломної педагогічної освіти комунальної форми власності.

Оплата праці здійснюється за ставками погодинної оплати за розмірами, передбаченими для доцента або кандидата наук, за проведення навчальних занять із слухачами курсів, визначеними у додатку 5 до постанови Кабінету Міністрів України «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002
№ 1298.

Кількість занять (тренінгів) з підготовки тренерів-педагогів та занять (тренінгів) з підвищення кваліфікації визначається Міністерством освіти і науки України.

Слід звернути увагу, що спрямування субвенції на закупівлю товарів, робіт і послуг, які безпосередньо не пов’язані із здійсненням вище зазначених видатків, на оплату посередницьких послуг та на здійснення заходів, метою яких є отримання прибутку, не допускається.

Облдержадміністрації здійснюють розподіл субвенції між обласним бюджетом, бюджетами районів, міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад з урахуванням наступних критеріїв:

за напрямом, визначеним пп. 1 п. 4 Порядку та умов, затверджених постановою 237:

- 40 відсотків – на закупівлю дидактичних матеріалів для учнів початкових класів, що навчаються за новими методиками відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року. Розподіл субвенції між відповідними місцевими бюджетами здійснюється з урахуванням кількості класів початкової школи (1 – 4 класи закладів загальної середньої освіти) в адміністративно-територіальній одиниці;

- 40 відсотків – на закупівлю сучасних меблів для початкових класів нової української школи. Розподіл субвенції між відповідними місцевими бюджетами здійснюється з урахуванням кількості учнів 1 – 4 класів закладів загальної середньої освіти в адміністративно-територіальній одиниці;

- 20 відсотків – на закупівлю комп’ютерного обладнання, відповідного мультимедійного контенту для початкових класів нової української школи. Розподіл субвенції між відповідними місцевими бюджетами здійснюється з урахуванням кількості закладів, у яких є початкова школа (1 – 4 класи закладів загальної середньої освіти), в адміністративно-територіальній одиниці;

за напрямом, визначеним пп. 2 п. 4 Порядку та умов, затверджених постановою 237:

- не менше ніж 60 відсотків (обласні бюджети) – на здійснення видатків, визначених пп. 1 – 4 п. 5 Порядку та умов, затверджених постановою 237;

- не більше ніж 30 відсотків (обласні бюджети) – на здійснення видатків, визначених пп. 5 – 8 п. 5 Порядку та умов, затверджених постановою 237;

- не більше ніж 10 відсотків – на здійснення видатків, визначених пп. 9 п. 5 Порядку та умов, затверджених постановою 237.

 

Розподіл субвенції між відповідними місцевими бюджетами здійснюється пропорційно до кількості вчителів, асистентів вчителів початкових класів закладів загальної середньої освіти з інклюзивним та інтегрованим навчанням та заступників директорів з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи закладів загальної середньої освіти, що підвищують кваліфікацію.

Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок субвенції здійснюється згідно з порядком, установленим законом.

При здійсненні попередньої оплати за товари, роботи і послуги, що закуповуються за рахунок субвенції, слід керуватись постановою Кабінету Міністрів України «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» від 23.04.2014
№ 117.

Це лише перші кроки реформування середньої освіти в Україні, але хотілося б вірити, що це й надалі сприятиме узгодженню законодавчої складової з внутрішньою динамікою змін в освітній системі. Щоб якісна освіта була не привілеєм для обраних, а соціальним ліфтом для всіх, потрібно надавати більше свободи не тільки вишам, а й школі, не боячись відхилень від стандартів.

Адже тільки так можливо втілити головну мету: змінити освітнє середовище і, врешті, зробити українську школу відкритою, цікавою та сучасною.

 

 

Лариса Бабенко,

головний державний фінансовий інспектор

відділу інспектування у галузі освіти, науки,

спорту та інформації Департаменту контролю

у галузі освіти, науки, інформації та спорту Держаудитслужби